جلسه تودیع و معارفه رئیس سلزمان هنری و امور سینمایی
تصویر خبر