اوّلین اجری که خدا به شهید داده، خودِ شهادت است
تصویر خبر