HonaredefaView

X
عبور از میدان مین
عبور از میدان مین
امتیاز مخاطبان
مجموع آرا
سال تولید :
1362
موضوع : شهدا و جانبازان شیمیایی
مدت : 120 دقیقه
توضیحی کوتاه درباره اثر :

گروهانی از نظاميان موفق می شوند در يكی از قلعه های مهم دشمن مستقر شوند. دشمن قلعه را محاصره و اطراف آن را مين گذاری می كند. افراد درون قلعه با كمبود مهمات و آذوقه روبه رو می شوند. يك افسر ارتش، كه تخصص اش خنثی كردن مين است، با دو تن ديگر، برای رساندن ملزومات به افراد درون قلعه، عازم منطقه می شوند و پس از خنثی كردن مين های كار گذاشته شده كاميون حامل مهمات و آذوقه را به نيروهای محاصره شده می رسانند.

چند رسانه ای